Mnohopočetný myelóm je druhý najčastejší typ rakoviny krvi. Každý rok pribudne v Európe 39 000 nových pacientov s touto diagnózou. V septembri minulého roku bola publikovaná prvá analýza hodnoty zdravotnej starostlivosti o pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami na Slovensku. Tá vyčíslila náklady za prvých 12 mesiacov terapie od stanovenia tejto diagnózy. Zamerala sa pritom na analýzu priamych zdravotníckych nákladov (diagnostika, špeciálne vyšetrenia, hospitalizácia, liečba) a nepriamych nákladov (príspevky v práceneschopnosti, dlhodobej práceneschopnosti, invalidnom dôchodku, strata produktivity práce pri predčasnom úmrtí).

 

Minuloročná štúdia však bola limitovaná dostupnosťou údajov. Nová analytická štúdia sa preto uskutočnila na základe presných dát vďaka podpore Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „Vyše 75% pacientov s mnohopočetným myelómom na Slovensku sú poistencami našej zdravotnej poisťovne. V roku 2017 VšZP vynaložila na liečbu tejto diagnózy takmer 20 mil. eur. Do tejto štúdie sme sa zapojili, pretože chceme prispievať ku kvalitnému výskumu a transparentným prístupom k dátam aj k reálnemu obrazu nákladov zdravotnej starostlivosti,” vysvetľuje Ľubica Hlinková, MPH, riaditeľka sekcie liekovej politiky a centrálnych nákupov VšZP.

 

„Celkové náklady od stanovenia diagnózy až po smrť pacienta činili 409 071 €, z toho až 261 475 € boli priame náklady. Keďže pacient prežíva dlhšie, pochopiteľne sa v porovnaní s prvým rokom navyšovali všetky nákladové položky, najmä hospitalizácie a farmakoterapia. Nepriame náklady štátu tvorili celkovo 147 596 €, z toho až 127 611€ predstavovala strata produktivity práce v dôsledku predčasného úmrtia pacienta prepočítaná na rok 2017,“ predstavil dáta novej analýzy autor a vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD. MBA.

 

Analýza priamych nákladov je bežným štandardom pri hodnotení prínosu inovatívnej terapie alebo technológie. Prístup k posudzovaniu vplyvu nepriamych nákladov na spoločnosť sa však rôzni. Prínos zdravotníckych inovácii spočíva aj v tom, že šetria štátu nielen priame zdravotnícke náklady, ale aj tie nepriame. „I keď sa môže spočiatku zdať, že zavedením inovatívnych liekov porastú aj náklady na liečbu onkologických ochorení, nemusí to byť pravda. Nasadenie drahšieho, no účinnejšieho lieku nám síce môže zvýšiť priame náklady na liečbu v porovnaní so súčasnou terapiou, na druhej strane nám môže ušetriť zdroje napríklad tým, že pacient strávi menej dní v nemocnici,“ vysvetľuje prof. Babeľa.

 

„Chronické ochorenia, akým je aj mnohopočetný myelóm, postihujú čoraz viac ľudí v produktívnom veku. Z hľadiska hodnotenia komplexnej starostlivosti je preto dôležité začať zvažovať aj nepriame náklady, ktoré dôležitým spôsobom dotvárajú obraz o tom, čo spôsobuje ochorenie z pohľadu ekonomických nákladov štátu,“ dodáva prof. Babeľa. Kľúčovým pre ďalšiu diskusiu by preto mal byť predovšetkým transparentný prístup k pravidelne validovaným dátam, ktoré umožnia efektívne hodnotiť komplexný prínos inovatívnej terapie alebo technológie.