O projekte

Webstránka rakovinakrvi.sk vznikla za účelom informovania verejnosti o nádorových ochoreniach postihujúcich krv, kostnú dreň a lymfatický systém. Okrem praktických informácií o ochorení, poskytuje kontakty na pacientské organizácie a kliniky, na ktoré sa môžu pacienti a ich blízky obrátiť.

Odborní garanti

prof. PhDr. Róbert Babela, PhD., MBA

Róbert Babela vyučuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a zároven pôsobí v oblastiach market access, farmakoekonomiky a manažmentu v zdravotníctve. Je absolventom Trnavskej Univerzity v Trnave, Open University, Business School v Londýne a University of Sheffield vo Velkej Británii. Profesor Róbert Babela je autorom a spoluautorom viac ako 150 publikácii´ doma a v zahranicí´.

Doc. MUDr. Luboš Drgona, CSc., MHA

Luboš Drgona pôsobí ako prednosta Kliniky onkohematológie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Luboš Drgona je aktívny v domácej a medzinárodnej prednáškovej i publikacnej cinnosti v onko-hematologickej problematike. Je clenom viacerých odborných spolocností a organizácií.

MUDr. Tomáš Guman, PhD.

Tomáš Guman je lekárom so špecializáciami v odbore vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia, klinická imunológia a alergológia. Od roku 2014 pôsobí ako primár na Klinike hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tomáš Guman je aktívny v prednáškovej i publikacnej cinnosti v onko-hematologickej problematike.

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

Mikuláš Hrubiško pôsobí ako vedúci Katedry hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity pri Klinike hematológie a transfuziológie UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Študoval na fakulte všeobecného lekárstva na Karlovej univerzite v Prahe, je lekárom so špecializáciou vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia. Mikuláš Hrubiško je clenom viacerých vedeckých organizácií doma i v zahranicí, aktívny v prednáškovej a publikacnej cinnosti.

MUDr. Ján Hudecek, CSc.

Ján Hudecek je lekárom s klinickou praxou a špecializacnými atestáciami z odboru hematológia a transfúziológia a klinická onkológia. Študoval na 3. Lekárskej fakulte na Karlovej Univerzite v Prahe. Ján Hudecek je krajským odborníkom MZ SR pre odbor hematológie v Žilinskom samosprávnom kraji a clenom výboru hematologickej a transfúziologickej spolocnosti (HaTS) SLS a správnej rady obcianskeho združenia Lymfómová skupina Slovenska.

MUDr. Juraj Chudej, PhD.

Juraj Chudej je lekárom so špecializáciami v odbore vnútorné lekárstvo, hematológia a transfúziológia pôsobiaci v Univerzitnej nemocnici v Martine. Je absolventom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Juraj Chudej je aktívny v prednáškovej i publikacnej cinnosti v onko-hematologickej problematike a je clenom viacerých odborných skupín a komisií.

MUDr. Eva Mikušková, PhD.

Eva Mikušková je lekárkou so špecializáciou v odbore hematológia a transfúziológia pôsobiacou v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V súcasnosti zastáva funkciu primárky Oddelenia onkohematológie II. Je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského. Eva Mikušková je aktívna v prednáškovej i publikacnej cinnosti v onko-hematologickej problematike a je clenkou viacerých odborných skupín a komisií.

MUDr. Zdenka Štefániková

Zdenka Štefániková je lekárkou so špecializáciou v odbore vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia. V súcasnosti pôsobí na Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zdenka Štefániková je aktívna v prednáškovej i publikacnej cinnosti v onko-hematologickej problematike a je predsedníckou Slovenskej myelómovej spolocnosti.

MUDr. Alexander Wild

Je primárom Hematologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Študoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Alexander Wild je lekárom so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia i v odbore financie a manažment v zdravotníctve. Je clenom výboru Hematologickej a transfuziologickej spolocnosti a Onkologickej spolocnosti SLS a aktívny v prednáškovej cinnosti.